Nowoczesne poglady na stosunek uczuc

Nowoczesne poglądy na stosunek uczuć do układu wegetatywnego przesunęły do historii polemikę, która toczyła się z końcem XIX w. na tle teorii Jamesa – Langego. Powszechnie sądzono, że objawy fizjologiczne są następstwem uczuć, np. że gniew powoduje uderzenie krwi do głowy, zaciskanie się zębów i pięści oraz mimikę wyrażąjącą złość. Wymienieni dwaj psychologowie odwrócili ten pogląd twierdząc, że wprost odwrotnie, dziecko nie dlatego płacze, że jest smutne, lecz że dlatego jest smutne, że płacze. Kołatanie serca nie Jest skutkiem, lecz przyczyną lęku. Gdy usunie się objawy gniewu, usunie się tym samym i gniew sam. Ich zda- niem afekt bez objawów afektu nie jest afektem, nie istnieje jako taki. Nieporównanie pewntcjsze i dokładniejsze wyniki dla wykazania współzależności między życiem uczuciowym a układem mimowolnym dały wyniki badań pobudli- wości nerwu przedsionkowego, mierzonej metodą chronaksji. Skrzypińska stwier- dziła w badaniach, wykonanych wśród dzieci, starców i dorosłych, że pobudliwość przedsionkowa wzrasta pod wpływem wzruszeń. Szczególnie zajmujące były badania tej autorki nad chronaksją medyków przychodzących na egzamin. Okazało się, że już na egzamin studenci przychodzą w wyraźnym stanie wzruszeniowym, który wzmaga się tuż przed egzaminem, aby po jego ukończeniu opaść szybko do poziomu, prawidłowego. Równolegle z tym potęguje się i słabnie pobudliwość przedsionkowa . . Jeżeli porównamy te fakty z wynikami doświadczeń Hessa nad czynnością ośrod- ków międzymózgowia, a ponadto z doświadczeniami szkoły Pawłowa, zwłaszcza Orbeliego, zmierzającymi do ujawnienia roli układu mimowolnego w urzeczywist- nieniu się odruchów na wszystkich poziomach układu nerwowego ośrodkowego, to będziemy mieli pewność, że życie uczuciowe i układ I mimowolny pozostają w sto- sunku funkcji i narządu. Układ mimowolny jest więc narzędziem uczuciowości. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, masło shea, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Comments are closed.