Niedorzecz- nosc tkwiaca pozornie w

Niedorzecz- ność tkwiąca pozornie w określeniu “niebolesny ból” rozwieje się, gdy rozbijemy przeżywane przez nas zjawisko bólu na: a) ból jako wrażenie zmysłowe obwodowego pochodzenia i b) ból jako przykre uczucie. Dzięki wspomnianym zabiegom psyche- chirurgicznym usuwamy wyłącznie ten drugi, ośrodkowy składnik złożonego zja- wiska psychicznego, pozostawiając nie tkniętym składnik pierwszy obwodowy. Trudno to zrozumieć normalnym ludziom, którzy zjawisko to przeżywają zawsze w postaci złożonej. Sam eksperymentalny fakt nie ulega jednak wątpliwości i wielokrotnie został potwierdzony. Jest on zresztą i naukowo zrozumiały. Powyżej niejednokrotnie podkreślaliśmy, że poszczególne elementy życia psy- chicznego wyodrębniamy tylko drogą analizy, w istocie bowiem dane nam są one zawsze jako integralne całości. Bezuczuciowe wrażenia zmysłowe nie są nam właś- ciwie znane, jak w ogóle elementarne wrażenia sprzęgają się w naszej świadomości zawsze w pewne układy spoiste, które są już raczej wyobrażeniami lub spostrzeże- niami. Można o tej złożoności życia psychicznego powiedzieć jeszcze więcej. Prawdo- podobnie w prawidłowych warunkach w ogóle nie znamy stanów bezuczuciowych. Uczucia zdają się zabarwiać wszystkie nasze przeżycia psychiczne, które nigdy nie są obojętne w absolutnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim naj prostsze uczu- cia przyjemności i przykrości dadzą się wykryć jako element składowy wszystkich niemal faktów psychicznych. •Wyższym procesom psychicznym towarzyszą również, uczucia odpowiedniego rzędu. Chociaż uczucia występują przeważnie w ścisłym sprzę- żeniu z innymi faktami psychicznymi, to jednak dadzą się w analizie wyosobnić, opisać i naukowo sklasyfikować. Do rzadkości należą przypadki, na które zwrócono uwagę w ostatnich latach (Gay- ral 1958), zupełnego braku odczuwania bólowego włącznie z bólami porodowymi u ludzi poza tym zupełnie normalnych. Z analizy tych przypadków zdaje się wy- nikać, że ludzie ci pozbawieni są wrażeń bólowych, podczas gdy bólowe uczucia przykrości są chyba zachowane. Osobiście nie spotkałem dotąd takiego przypadku; trafiają one zresztą najczęściej do neurologów, którzy zazwyczaj tylko ubocznie wy- krywają ten szczęśliwy defekt. Szczęśliwy, ponieważ ból jest przecież przekleń- stwem ludzkości, chociaż biologicznie biorąc ma i dobre strony. [podobne: , odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań, olejek makadamia ]

Tags: , ,

Comments are closed.