Najwazniejsze zaburzenia zycia uczuciowego przedstawiaja

Najważniejsze zaburzenia życia uczuciowego przedstawiają się jak następuje: POSĘPNICA (MELANCHOLIA, DEPRESSIO) Miano depresja jest o tyle dwuznaczne, że oznaczamy nim w życiu co- dziennym zarówno prawidłowy odczyn uczuciowy na przykre bodźce, jak i na- strój chorobliwy. Przygnębienie jest fizjologicznym stanem, Miana tego uży- wamy jednak również przy opisywaniu, stanów psychopatologicznych. Jest to więc miano opisowe, które nie zobowiązuje nas jeszcze do rozstrzygania, czy w danym przypadku chodzi o nastrój prawidłowy, czy chorobliwy. Nie powinno się natomiast używać miana depresji na oznaczenie prawidłowego przygnębi e- nia, chociaż błąd ten jest powszechny nawet w ustach psychologów i psychiat- rów. Walka z tego rodzaju nawykami bywa trudna, mimo to jednak dążyć należy do tego, aby nazwą depresji określać tylko nastroje patologiczne, a na- wet jeszcze więcej, tylko tzw. zespół depresyjny. Jeżeli nie znamy przyczyny, która wywołała u danego osobnika jego przy- gnębiony nastrój, niełatwo jest nam orzec, czy chodzi tu o uczucia prawidłowe, czy chorobliwe. Matka po stracie dziecka może być w wyższym nawet stopniu przygnębiona niż melancholik. Różnice ilościowe nie są więc istotne dla odróż- nienia prawidłowego stanu przygnębienia od chorobliwego: Istotny moment w rozpoznaniu różnicowym leży w tym, że przygnębieniu chorobliwemu towa- rzyszy szereg innych objawów, które razem składają się na kliniczny zespół, jak lęk, zanik napędu psychgruchowego, skłonności samobójcze, zwolniony aż do zahamowania tok procesów myślowych, przygaszenie uczuciowości wyższej, pewne zaburzenia wegetatywne itd. Same właściwości chorobliwego przygnę- bienia bierzemy więc pod uwagę w ramach całego zespołu klinicznego, o którym w części szczegółowej będzie jeszcze obszerniej mowa. [więcej w: , psycholog Kraków, rozstanie, gabinet ginekologiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.