Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi ad 6

Posted by admin on December 4th, 2018

Te zmiany sekwencji, które zostały zauważone przez innych badaczy u osób kontrolnych i pacjentów, nie są związane z fenotypem penetrantu obserwowanym w rodzinach, których choroba jest powiązana z regionem BRCA1.17-19 Dyskusja
Identyfikacja sześciu mutacji BRCA1, a także kilku wariantów sekwencji o potencjalnym znaczeniu funkcjonalnym, w tej grupie 80 młodych kobiet z rakiem piersi potwierdza prognozę, że gen BRCA1 odgrywa umiarkowaną rolę w patogenezie raka piersi w tej grupie wiekowej. 3 Ograniczenia techniczne dostępnych testów mogą spowodować niewielkie niedoszacowanie rzeczywistej częstotliwości mutacji BRCA1 w tej kohorcie. Na przykład wrażliwość analizy SSCP, która była kamieniem węgielnym naszej strategii badań przesiewowych, wynosi około 70 do 80 procent w stosowanych przez nas warunkach testowych. 29, 30 Ponadto niektóre niekodujące mutacje wpływające na ekspresję genów lub przetwarzanie RNA mogły nie zostać wprowadzone. wykryto, ponieważ komplementarny DNA nie był dostępny do badań przesiewowych. …read more

Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi ad 5

Posted by admin on December 4th, 2018

Ten wariant można łatwo wykryć za pomocą analizy SSCP (Figura 2A, Figura 2B i Figura 2C) i nie był on obecny w żadnym z 73 osobników w populacji kontrolnej. Ta mutacja została również zidentyfikowana u kobiety z rakiem piersi i jajnika, która miała pięciu krewnych matek z rakiem piersi. 26 Ta zmiana może wpływać na przetwarzanie RNA, ale RNA nie był dostępny do testowania efektu mutacji. Historia rodzin sześciu kobiet z mutacjami BRCA1 jest zróżnicowana; czterech z nich zgłosiło rodzinne przypadki raka piersi lub jajnika. Spośród pozostałych dwóch, pacjentka 70 miała ojcowską ciotkę i babkę ze strony ojca z niezidentyfikowanymi złośliwymi chorobami, ale nie miała żadnych sióstr ani ciotek matek, a pacjentka 30 nie miała żadnych sióstr, ale miała dwie ciotki matki i pięć ojców, z których żadna nie miała raka (Tabela 2). …read more

Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi czesc 4

Posted by admin on December 4th, 2018

Badanie obejmowało analizę polimorfizmu konformacji pojedynczej nici i hybrydyzację z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu. Produkty PCR, które dawały wariantowe wzory w analizie polimorfizmu konformacji pojedynczej nici lub które były pozytywne dla mutacji w teście specyficznym dla allelu, sekwencjonowano bezpośrednio w celu ustalenia pozycji i rodzaju zmienności sekwencji. Analiza danych dotyczących sekwencji umożliwiła przypisanie każdej zmiany do jednej z następujących kategorii: mutacje wpływające na strukturę i funkcję genu, rzadkie warianty sekwencji o nieznanym wyniku funkcjonalnym i polimorfizmy powszechne w populacji ogólnej, niezależnie od piersi – status zawodnika. Figura pokazuje strategię, którą stosowaliśmy do badania mutacji w sekwencji BRCA1 linii zarodkowej. Zmiany, które znaleźliśmy, dzielą się na trzy kategorie: określone mutacje, z których każda została powiązana z rakiem piersi we wcześniejszych badaniach rodzin wysokiego ryzyka lub przewiduje się, że spowoduje skrócenie białka; rzadkie warianty sekwencji o nieznanej konsekwencji funkcjonalnej; i polimorfizmy powszechne w populacji ogólnej, niezależnie od statusu raka piersi. …read more

Mutacje BRCA1 w populacyjnym badaniu młodych kobiet z rakiem piersi cd

Posted by admin on December 4th, 2018

Przedmiotami tymi są dziadkowie macierzyńscy i ojcowscy z rodzin CEPH, a ich próbki są rutynowo wykorzystywane w badaniach genetycznych. Chociaż osoby te nie były częścią żadnego badania populacyjnego i nie ma w związku z tym zbyt wielu informacji na temat epidemiologicznych czynników ryzyka, nie są one podejrzewane o posiadanie jakichkolwiek odziedziczonych predyspozycji do chorób nowotworowych. Badanie przesiewowe za pomocą oligonukleotydów swoistych dla allelu
Testy hybrydyzacji przeprowadzono z sondami oligonukleotydowymi odpowiadającymi mutacjom w odcinkach 2, 11Pi, 20 egzonów i donorach splicingowych i akceptorowych w intronie 5.23 Genomowy DNA ze wszystkich 80 pacjentów amplifikowano z primerami dla odpowiedniego segmentu egzonu. Produkty PCR zostały następnie poddane denaturacji i nałożone na filtr nylonowy Genescreen z 96-dołkowym aparatem typu dot blot. Hybrydyzację ze zmutowanymi lub normalnymi oligonukleotydami przeprowadzono jak opisano wcześniej. …read more